រៀនភាសាខ្មែរ

 

ពិពណ៌នា

រៀនពីរបៀបនៃការនិយាយ និង សរសេរជាភាសាខ្មែរ
ភាសាខ្មែរមានរបៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ជាមួយនឹង ព្យញ្ជនៈចំនួន 33 តួ ស្រៈប្រហែលជា 16 តួ និង ស្រៈផ្សំមួយចំនួនទៀត ។អក្ខរក្រមនៃភាសាខ្មែរ គឺជាអក្ខរក្រមនៃសំឡេងមួយប្រភេទ ដែលជាក្រុមមួយនៃសំឡេងជាច្រើនដែលមានអត្ថន័យ ហើយអត្ថន័យនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅនឹងការសង្កត់សំឡេងបញ្ជាក់ និង ទម្រង់នៃពាក្យ ។
ការនិយាយភាសាខ្មែរ គឺមិនលំបាកដូចជាសភាពខាងក្រៅរបស់វានោះទេ យើងបានព្យាយាមដោះស្រាយរវាង ការបញ្ចេញសំឡេងដ៏សមរម្យនៃពាក្យ និង ឃ្លា ដោយមិនប្រើប្រាស់តារាងនៃរបៀបបន្លឺសំឡេង ។ ការបញ្ចេញសំឡេងគឺអាស្រ័យទៅលើភាសាអង់គ្លេស ។ ភាសាខ្មែរគឺត្រូវបានសរសេរក្នុងទំម្រង់ជាអក្សរដ៏ស្អាតមួយ ដែលបានដកស្រង់ចេញពីភាសាសំស្ក្រឹត ។
ដូចដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថា ករណីនៃការរៀនភាសាថ្មីណាមួយ ការស្វែងយល់ជ្រៅ និង ការអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកនិយាយដែលជាជនជាតិដើម គឺប្រហែលជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការក្លាយជាមនុស្សដ៏ប៉ិនប្រសព្វក្នុងការនិយាយ សរសេរ និង អានជាភាសាខ្មែរ ។

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់